โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
NASTRAN IN-CAD
เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ความแข็งแรงวัสดุด้วยวิธี Finite Element Analysis (FEA) โดยใช้ Autodesk® Nastran® solver ในการคำนวณ
โปรแกรม NASTRAN IN-CAD รองรับการวิเคราะห์หลายรูปแบบ ได้แก่
  • Nonlinear : Computes advanced nonlinear solutions such as large displacements / rotation, large strain, plasticity, hyperelasticity, creep, and more.
  • Thermal : Supports analysis of structures subjected to thermal loads. Solves heat transfer problems with linear and nonlinear thermal boundary conditions that vary through time (for example, power fluctuations).
  • Fatigue : Determines the life of parts subjected to cyclic loads and easily extends a linear static or random response analysis to calculate fatigue life and fatigue damage.
  • Buckling : Assesses stability under loads; examines structures for sudden failure modes caused by compressive forces.
  • Dynamic Response : Determines displacements, loads, stresses, and strains in structures subjected to transient or frequency-dependent loads.