โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
ShipConstuctor®
เป็นชุดซอฟต์แวร์ CAD/CAM/Data Management ที่ติดตั้งและทำงานบนซอฟต์แวร์ AutoCAD® มีฟังก์ชั่นสำหรับงานวิศวกรรมเรือและงานโครงสร้างในอุตสาหกรรมต่อเรือ โดยจะออกแบบงานเป็น 3 มิติ สามารถออกแบบคนเดียวหรือออกแบบเป็นทีมก็ได้ ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบที่เกี่ยวกับตัวเปลือกเรือ (Hull) โครงสร้างในตัวเรือ (Structure) ระบบท่อ (Pipe System) ระบบถ่ายเทอากาศ (HVAC System) ระบบไฟฟ้า (Electrical System) ระบบงานเชื่อม (Welding System) รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้วย